lek 2
lek 3
lek 4
lek

Lek- der læring skjer!

Leken skal ha en sentral og verdifull plass i vår barnehage. Lek er barndommens kjennemerke. Barn leker fordi leken er nødvendig for å vokse og utvikle seg. Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Den er en tilstand det er fint å være i , samtidig som det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken. Lek er ikke bare lek- lek gir glede og er lystbetont samtidig som den er barns viktigste arena for læring. Lek er læring, og barnehagens helt sentrale arbeidsmetode.

I Holmen Kanvas-barnehage jobber vi mye for å skape et lekende utemiljø

Vår barnehage bygger sin virksomhet på et helhetlig læringsbegrep. Det innebærer at de viktigste læringssituasjonene i vår barnehage oppstår i daglig samspill, lek og vennskap barn i mellom, og i samspillet mellom barn og voksne.

Alle avdelingene har lekegrupper, som vi bruker aktivt. Barna blir delt i grupper, og har færre barn å forholde seg til. Dette fordi vi vil verne om leken, og gi barna gode forutsetninger for å videreutvikle og vedlikeholde de lekene de har uten å bli avbrutt. Vi setter stort fokus på den voksnes rolle i lek, både som observatør, igangssetter, videreutvikler og lekekamerat. Den voksne finner balansen mellom å la barna lede leken, og veilede og støtte når det er behov for det.  Gjennom leken får barn motoriske-, kognitive-, kommunikative- og sosiale ferdigheter. Leken er identitetsskapende og bidrar til at barn får en forståelse av seg selv på en rekke ulike områder. Å skape rom for leken, og å ha personale som kan mye om lek, er å ta på alvor noe av det som er aller viktigst for barn. Både her og nå, og som grunnlag for videre utvikling og læring.

Natur, uteliv og friluftsliv skaper gode rammer for leken. Barna får både i uteleken i barnehagen, på tur i nærområdet og i skogen ulike arenaer for å skape lek. I 2019 vil utelekeplassen i Holmen Kanvas-barnehage bli restaurert, og vi i personalet skal ha en aktiv rolle i dette for å sikre at barna skal få en god utelekeplass med gode muligheter for god lek.