sosial kompetanse 2
sosial kompetanse 3
sosial kompetanse 5
sosial kompetanse 6
sosial kompetanse
sosial kompetanse

Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er en forutsetning for verdsetting, vennskap og sosial integrering. Det er også en viktig ressurs for å mestre stress og problemer, samt å motvirke utviklingen av problematferd. Glade voksne, skaper glade barn! Denne setningen leverer vi i praksis hver dag, og vi jobber bevisst for at barnas behov skal møtes, støttes og tas på alvor. De voksne er aktivt med i barnas lek og rutinesituasjoner, og vi ser på hvert øyeblikk som en læringssituasjon.

Mitt valg

Mitt valg er et pedagogisk arbeidsverktøy som brukes aktivt på alle avdelingene i barnehagen. Gode valg kommer ikke av seg selv, men de kan læres. Mitt valg bygger på et komplett undervisningsopplegg som setter fokus på sosial og emosjonell kompetanse. Slagordet til Mitt valg er «Det er bedre å bygge barn, enn å reparere voksne». Det er nemlig slik at fravær av vennskap og inkludering er den største risikofaktoren for blant annet mobbing, alkohol- og rusmisbruk, radikalisering og psykiske problemer. Ved systematisk bruk av Mitt valg og gode rollemodeller lærer barna seg å ta gode avgjørelser allerede fra ung alder.  De ansatte i Holmen Kanvas-barnehage er tydelige, konsekvente og omsorgsfulle voksne. Vi møter barna der de er, ut fra enkeltbarnets og gruppens behov.

Grønne tanker-glade barn

For de største barna på Bjørn har vi et eget opplegg for emosjonell utvikling, som heter Grønne tanker-glade barn. Her brukes tenkebamsene Grønn og Rød som skal hjelpe barn til å lære å forholde seg konstruktivt til egne tanker. Tanker som skaper vansker, kalles rødtanker. Tanker som skaper glede, trivsel og trygghet, kalles grønntanker. Grønn og Rød kan lekes med, brukes som påminnere og være konkrete hjelpemidler.

Rammeplanen for barnehagens innhold (2017) skriver at personalet skal:

  • Støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner
  • Samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap
  • Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger
  • Støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner
  • Forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestengning, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre